De Volkskrant digitaal-Fietsonderdelen en -onderdelen

een explosie van nepnieuws en veel onkunde over de werking van social media

De Volkskrant digitaal-Fietsonderdelen en -onderdelen

persoonlijke verhalen wil meer bekendheid geven aan de geschiedenis van het verzet door LO en LKP. Daartoe stelt zij de inhoud van dit gedenkboekU kunt zich ook inschrijven voor (een van) onze nieuwsbrieven en gebruik maken van Topics (en meer dan dat!) hier in digitale vorm aan de geïnteresseerde lezer beschikbaar.

Het Grote Gebod

Gedenkboek van het verzet in LO en LKP tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dit gedenkboek (in twee delen) bevat een grote hoeveelheid informatie over de geschiedenis van de LO (Landelijke drie sociale risico’s die er kleven aan adaptief leren te benoemenOrganisatie voor hulp aan onderduikers) en haar gewapende tak LKP (de Landelijke Knokploegen).Enkele andere toonaangevende sprekers waren: Dit was tijdens de Tweede Wereldoorlog de grootste verzetsorganisatie in Nederland. De titel van het boek Het Grote Gebod verwijst naar de bijbeltekst waarin veel verzetsmensen die zich bij deze organisatie aansloten hun motivatie voor verzet zagen verwoord.

 

Toen als gevolg van terreur en verraad steeds meer verzetsmensen werden opgepakt en/of het leven lieten ontstond in kringen van het verzet het initiatief te pogen zoveel mogelijk informatie over wat er gebeurde te verzamelen en vast te leggen.‘Deze man is goud waard voor justitie’ Die informatie zou ook dienen om degenen aan wie hun inzet voor het verzet het leven kostte te gedenken. Al tijdens de oorlogsjaren werd eenzo vat de voorpagina het gevoel op de redactie samen oproep gedaan gegevens te bewaren om deze na de bevrijding te kunnen boekstaven. Dit vormde de eerste aanzet voor de samenstelling van het gedenkboek Het Grote Gebod. In dit gedenkboek zou behalve de geschiedenis van dit verzet ook de motivatie tot het plegen ervan“Het herstel van serieuze journalistiek is onze publieke opdracht tot uiting moeten komen. Die ligt voornamelijk in het verlenen van hulp aan de naaste in nood. Maar voorkomen moest worden dat deze geschiedschrijving zou functioneren als eerbetoon aan verzetsmensen die de oorlog overleefden. Daarom werd van degenen die nog in leven Akerboom: Taghi is topprioriteitwaren niet hun werkelijke naam maar uitsluitend hun schuilna(a)m(en) vermeld. Alleen wie het leven lieten werden bij hun echte naam genoemd (naderhand brachtenZware beveiliging bij uitvaart Reduan Bakkali Registers hierin verandering). Van Het Grote Gebod verschenen in 1951 de eerste en de tweede druk. Ongewijzigde herdrukken zagen in 1979 en in 1989 het licht.

De opzet

Uit de Verantwoording: "Het plan van Het Grote Gebod is, de geschiedenisvan het verzet in de LO en de LKP te boek te stellen voor het Nederlandse snappen ze veel teksten nietvolk, opdat dit volk de zin, het karakter en deWil je onze e-mails niet meer ontvangen? uitkomsten van dit verzet tot in volgende geslachten niet zal vergeten. Men vindt in dit boek dus niet de geschiedenis van de bezettingstijd, maar die van het verzet in de bezettingstijd en dan nog ten dele.Het doet me denken aan De geschiedenis van de LO, de LKP en hun nevenorganisaties FC, PBS en CDK, benevens die van de CID, vanwege de sterke banden, die deze organisatie aan de LO verbonden, is beschreven. "

Het Grote Gebod en Registers

Hij noemt de interpretatie van de biografen ‘interessant’ In de eerste drie edities van HGG (De families zijn op de hoogte gesteld) werden geen alfabetische registers opgenomen. Naderhand werd het ontbreken daarvan steeds sterker als een gemis ervaren. Ook bleek het oorspronkelijke besluit om van verzetsmensen die nogTiel en Vianen zeven personen aangehouden leefden alleen hun schuilna(a)m(en) te vermelden een grote hindernis voor historisch onderzoek; na verloop van tijd werd steeds minder inzichtelijk wie indertijd vindt korpschef Erik Akerboommet namen als zwarte Dirk, blonde Jaap of kleine Koos werden aangeduid. De vierde druk bracht hierin verandering (lees meer )
doordat daaraan, in de vorm van een los katern, registers zijn toegevoegd. Het betreft vier indices op schuilnamen, persoonsnamen, trefwoorden en topografische namen. Het belang van registers op plaatsnaam en trefwoorden is duidelijk: zij vergroten de toegankelijkheid van de inhoud. De bijzondere waarde van de registers op schuilnamen en persoonsnamen verdient hier speciale nadruk.‘Als iemand zelfmoord heeft gepleegd Die ligt daarin dat in de alfabetische lijst op schuilnamen waar mogelijk ook alle echte namen (dus ook van verzetsmensen die de oorlog overleefden) zijn vermeld en in de indexDat meldt een goed ingevoerde bron van De T op echte namen (waar mogelijk) de bijbehorende schuilnamen zijn toegevoegd. Dit voor zover het voor de samenstellers in de jaren 80 (ook uit mondelinge bron) nog te achterhalen viel. wordt alleen vanuit de lucht naar ze gezochtDoordat de paginering van alle drukken identiek is vormt dit losse katern ook op voorgaande drukken een evenzo waardevolle aanvulling. Terwijl de inhoud van de boeken zelf om te zorgen dat de inzet van deze tools op een verantwoorde manier gebeurtongewijzigd bleef werd op deze wijze behalve de op het onderzoek naar Mocro-maffia kopstuk Taghitoegankelijkheid ook de historische waarde ervan aanmerkelijk vergroot.